Αναλυτικοί Όροι Διαγωνισμού


ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΓΙΝΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΤΥΧΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΕΝΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΟΝΑΧΟ"1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. Με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών του Pamediakopes.gr η εταιρεία e-Travel Α.Ε. (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «Εταιρεία») αναθέτει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Μανιάτης Ιωά. Δημήτριος και διακριτικό τίτλο «AllThingsWeb» (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «Τεχνικός Ανάδοχος»), τη διοργάνωση μέσα από τη σελίδα της στο Facebook (εφεξής: «Pamediakopes Fanpage») προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο: «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Pamediakopes.gr – ΓΙΝΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΤΥΧΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΕΝΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΟΝΑΧΟ» (εφεξής: «το Πρόγραμμα»), στόχος του οποίου είναι η χορήγηση 1 Διπλού αεροπορικού εισιτηρίου μετ' επιστροφής και 2 διανυκτερεύσεων σε δίκλινο δωμάτιο στον κάθε έναν από τους 2 νικητές .

1.2. Το Πρόγραμμα διέπεται από τους αναλυτικούς όρους και προϋποθέσεις της παρούσας (εφεξής: « οι Αναλυτικοί Όροι»), τους Όρους Χρήσης του Pamediakopes.gr, καθώς και τους γενικότερους όρους και την πολιτική του Facebook (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf) τους οποίους οι συμμετέχοντες σε αυτό καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Αναλυτικών Όρων από τους συμμετέχοντες. Τυχόν μη ανεπιφύλακτη αποδοχή συνεπάγεται ακυρότητα της συμμετοχής.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

2.1. Η Διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013, ώρα 12:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Προγράμματος») μέχρι και τη Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Προγράμματος»).

2.2. Ο Τεχνικός Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Προγράμματος με προηγούμενη ανακοίνωση στο Pamediakopes.gr ή/και στο Pamediakopes Facebook Fanpage.


3. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1. Στο Πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή οι εγγεγραμμένοι fans του Pamediakopes.gr Facebook Fanpage, καθώς και όλοι οι χρήστες του facebook εφόσον κάνουν «Like» στο Pamediakopes.gr Facebook Fanpage (εφεξής: «οι Συμμετέχοντες»). Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι επισκέπτες στο www.pamediakopes.gr που θα δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό.

3.2. Tο Πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες άνω των δεκαοχτώ (18) ετών, καθώς και σε ανηλίκους που έχουν τη ρητή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους και δεν είναι κάτω από δεκατεσσάρων (14) ετών. Οι ανήλικοι απαγορεύεται ρητά να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα και οι ενήλικες υποχρεούνται να προστατεύσουν τους ανήλικους. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες δηλώσουν ψευδή ημερομηνία γέννησης, ώστε να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, ο Τεχνικός Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη και οι Συμμετέχοντες που δήλωσαν ψευδή στοιχεία θα αποκλείονται από το Πρόγραμμα , ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται τόσο αυτοί όσο και οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών απέναντι στον Τεχνικό Ανάδοχο για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί στον Τεχνικό Ανάδοχο από την ψευδή τους δήλωση.

3.3. Κάθε Συμμετέχων στο Πρόγραμμα δύναται να εγγραφεί μόνο μία φορά και λαμβάνει μία μοναδική συμμετοχή, η οποία και αντιστοιχεί αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το Πρόγραμμα.

3.4. Κάθε Συμμετέχων στο Πρόγραμμα κερδίζει τόσες επιπλέον συμμετοχές όσες και οι φίλοι που θα προσκαλέσει μέσα από την εφαρμογή, με ανώτατο όριο επιπλέον συμμετοχών τις 50.

3.5. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ρητώς πως τα στοιχεία που δίνουν στη σχετική φόρμα συμμετοχής είναι έγκυρα, πλήρη, αληθινά και ακριβή. Ειδικότερα τα υποχρεωτικά στοιχεία που ζητούνται από τον κάθε Συμμετέχοντα είναι: α) όνομα, β) επίθετο, γ) email, δ) τηλέφωνο. Η διαχείριση των στοιχείων αυτών διέπεται από τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 5 των όρων χρήσης του Portal και στους γενικότερους όρους και την πολιτική του Facebook. .

3.6. Τα στοιχεία που υποβάλλουν οι Συμμετέχοντες θα καταχωρούνται σε ένα αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα (εφεξής: «ο Μηχανισμός»).

3.7. Ο Τεχνικός Ανάδοχος δικαιούται να δημοσιοποιήσει τα ονόματα των νικητών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στο Pamediakopes.gr και στο Pamediakopes Facebook Fanpage χωρίς να απαιτείται η ρητή συναίνεση αυτών. Ο Τεχνικός Ανάδοχος δύναται με τη ρητή συναίνεση των νικητών να χρησιμοποιήσει το όνομα, τη φωτογραφία ή video των νικητών για διαφημιστικούς σκοπούς.

3.8. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, θα τηρούνται μέχρι τη διεξαγωγή της Κλήρωσης και μετά θα καταστρέφονται. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.6 ανωτέρω, τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι την παράδοση των Δώρων κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, εκτός αν υπάρχει συγκατάθεση του συμμετέχοντα για την αποστολή ενημερωτικού υλικού του Pamediakopes.gr.


4. ΚΛΗΡΩΣΗ

4.1. Οι εκάστοτε νικητές του Προγράμματος θα προκύπτουν από μία και μοναδική κλήρωση στο διαγωνισμό (εφεξής: «η Κλήρωση»). Η Κλήρωση αυτή θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 και θα λαμβάνουν μέρος όσοι Συμμετέχοντες έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία τους στο Μηχανισμό κατά τη διάρκεια του Προγράμματος όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 ανωτέρω. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Τεχνικού Ανάδοχου επί της οδού Αρκτίνου αρ. 6, Τ.Κ. 11635 στην Αθήνα.

4.2. Αν για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την ημερομηνία και ώρα της παραγράφου 4.1 ανωτέρω, ο Τεχνικός Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και ώρα της κλήρωσης. Σε αυτήν την περίπτωση υποχρεούται να βγάλει σχετική ανακοίνωση στο Portal ή/και στο Pamediakopes.gr Facebook Fanpage είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα κλήρωσης. Διευκρινίζεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής διεξαγωγής της Κλήρωσης, όλες οι ημερομηνίες που αναφέρονται στους Αναλυτικούς Όρους δύναται να μεταβάλλονται αντιστοίχως με σχετική ανακοίνωση του Τεχνικού Ανάδοχου στο Pamediakopes.gr ή/και στο Pamediakopes.gr Facebook Fanpage.

4.3. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

4.4. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν 2 (Δύο) νικητές και 10 (Δέκα) επιλαχόντες για το δώρο, της παραγράφου 7.1. κατωτέρω.


5. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

5.1. Τα αποτελέσματα της Κλήρωσης και οι αντίστοιχοι νικητές μπορούν να ακυρωθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • 1. Σε περίπτωση μη ανεπιφύλακτης αποδοχής των Αναλυτικών Όρων από το νικητή/ες.
  • 2.Σε περίπτωση που ο νικητής/ες προέρχεται από το προσωπικό της Εταιρείας ή/ και του Τεχνικού Ανάδοχου ή είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ βαθμού με αυτούς.
  • 3.Σε περίπτωση που ο νικητής/ες είναι ανήλικος κάτω των δεκατεσσάρων ετών.
  • 4.Σε περίπτωση που είναι αδύνατος ο εντοπισμός το νικητή/ων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενημερωθούν μέσα στις προθεσμίες του άρθρου 6 κατωτέρω.
  • 5.Σε περίπτωση που εντοπιστεί μεν ο νικητής/ες αλλά καταστεί αδύνατη για οποιονδήποτε λόγο η παράδοση του αντίστοιχου δώρου.
  • 6.Σε περίπτωση που ο νικητής/ες δηλώσει κατά την επικοινωνία του διαφορετικά στοιχεία από αυτά που είχε υποβάλλει στο Μηχανισμό.
  • 7.Σε περίπτωση που ο νικητής/ες δεν αποστείλλει τα αποδεικτικά στοιχεία επικύρωσης ταυτότητας που θα του ζητηθούν από την Εταιρεία

5.2. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις ο Τεχνικός Ανάδοχος δύναται να ακυρώσει την αντίστοιχη συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος, ακόμα και κατά την παράδοση και παραλαβή των δώρων του Προγράμματος. Σε περίπτωση ακυρότητας μιας συμμετοχής νικητής του δώρου θα γίνεται ο πρώτος επιλαχών.


6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

6.1. Η Εταιρεία υποχρεούται να επικοινωνήσει με τους νικητές εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ώρα της Κλήρωσης, προκειμένου να τους ανακοινώσει τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο παραλαβής των δώρων. Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνεται μέσω τηλεφώνου, εφόσον έχουν δώσει τηλέφωνο επικοινωνίας ή/και μέσω αποστολής email. Κατά την εν λόγω επικοινωνία η Εταιρεία δύναται να ζητά τα πλήρη στοιχεία των νικητών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση κτλ), καθώς και οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα, προκειμένου να γίνεται η πιστοποίηση κατά την παραλαβή των δώρων.

6.2. Σε περίπτωση που ο Τεχνικός Ανάδοχος αδυνατεί να εντοπίσει τους νικητές των δώρων, η προθεσμία επικοινωνίας δε μπορεί να ξεπεράσει τις 48 ώρες. Μετά το πέρας των 48 ωρών, η Εταιρεία θα επικοινωνεί με τον αντίστοιχο επιλαχόντα. Αν οι 10 επιλαχόντες δεν επικοινωνήσουν με την Εταιρεία σε διάστημα 48 ωρών από την ώρα αποστολής του email, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

6.3. Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας και εφόσον πιστοποιηθεί η εγκυρότητα και η ακρίβεια των παρεχόμενων στοιχείων των νικητών, ο Τεχνικός Ανάδοχος δύναται να αναρτήσει τα ονόματα αυτών στο Pamediakopes.gr και στο Pamediakopes Facebook Fanpage.


7. Δώρα

7.1.To δώρo είναι 2 τριήμερα ταξίδια στο Μόναχο για την περίοδο 14 Δεκεμβρίου 2013 – 16 Δεκεμβρίου 2013, καθένα εκ των οποίων περιλαμβάνει 1 Διπλό Αεροπορικό Εισιτήριο μετ' επιστροφής από Αθήνα προς Μόναχο και 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία στο Μόναχο με άφιξη 14 Δεκεμβρίου 2013 και αναχώρηση 16 Δεκεμβρίου 2013. (εφεξής: το Δώρο»).

7.2. Το κάθε αεροπορικό εισιτήριο μετ' επιστροφής αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ναύλο στις πτήσεις της Lufthansa LH 1755 Αθήνα – Μόναχο και LH 1754 Μόναχο–Αθήνα.

7.3. Η διαμονή προσφέρεται από την Hotel Reservation Service (HRS) και περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο “HOTEL EXQUISIT” για τον 1ο νικητή και στο ξενοδοχείο “HOTEL DEUTSCHE EICHE” για τον 2ο νικητή για τις ανωτέρω ημερομηνίες.

7.4. Μετά την ολοκλήρωση της Κλήρωσης, καθώς επίσης και της διανομής και διάθεσης των Δώρων καμία υποχρέωση δεν έχει ούτε η Εταιρεία ούτε ο Τεχνικός Ανάδοχος απέναντι σε κανένα Συμμετέχοντα. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η διάθεση των Δώρων για λόγους που δεν αφορούν την Εταιρεία, διατηρεί η Εταιρεία το δικαίωμα είτε να ματαιώσει τη διάθεση αυτών είτε να προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια (π.χ διενέργεια νέας κλήρωσης).

7.5. Η παραλαβή των Δώρων θα γίνεται με τον εξής τρόπο: οι νικητές θα ειδοποιούνται τηλεφωνικώς από την Εταιρεία εντός 3 εργάσιμων ημερών και κατόπιν θα ζητούνται στοιχεία επικύρωσης ταυτότητας. Εφόσον επικυρωθεί η έγκυρη ταυτότητα των νικητών, η Εταιρεία, κατόπιν συνεννόησης μαζί τους, θα έρθει σε επαφή με την αεροπορική εταιρία για την κράτηση και έκδοση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων, τα οποία ο κάθε νικητής θα παραλάβει μέσω e-mail. Παράλληλα, η Εταιρεία θα παραδώσει στους νικητές vouchers μέσω e-mail τα οποία εκείνοι θα προσκομίσουν στη υποδοχή του αντίστοιχου ξενοδοχείου κατά την άφιξή τους εκεί.


8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

8.1. Η AllThingsWeb και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους Αναλυτικούς Όρους και το εν γένει τρόπο διεξαγωγής της Κλήρωσης και της διάθεσης του Δώρου, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα καταγράφεται άμεσα ηλεκτρονικά και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Η όποια τροποποίηση θα έχει ισχύ από τη χρονική στιγμή που θα αναρτηθεί στο Pamediakopes.gr Facebook Fanpage και στην ιστοσελίδα www.pamediakopes.gr. Η Τεχνική Ανάδοχος δεν υπέχει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε τροποποίηση.

8.2. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των E-Travel, AllThingsWeb, Lufthansa, HRS καθώς και των ξενοδοχείων “HOTEL EXQUISIT” και “HOTEL DEUTSCHE EICHE”. 

8.3. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Τεχνικός Ανάδοχος και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο Τεχνικός Ανάδοχος δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και της σελίδας “Pamediakopes.gr” και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των εταιρειών. Περαιτέρω, οι εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και την σελίδα “ Pamediakopes.gr ” με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας.

8.4.Ο Τεχνικός Ανάδοχος και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι ανωτέρω εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Τεχνικού Ανάδοχου παύει να υφίσταται. Ο Τεχνικός Ανάδοχος δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

8.5. Το παρόν Πρόγραμμα δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τα στοιχεία τους στις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρίες και όχι στο Facebook. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του τρέχοντος Προγράμματος όπως περιγράφηκε παραπάνω και υπό τους όρους που τον διέπουν.